معيارهاي ارزيابي پايان نامه ارشد <p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);">جنبه نوآوري تحقيق: يكي از سوالات قطعي اساتيد داور هر <a title="انجام پايان نامه ارشد" href="http://www.moshaver-online.net/" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(57, 158, 201);">پايان نامه</a> به طور حتم راجع به جنبه هاي نوآوري پژوهش انجام شده توسط دانشجو مي‌باشد كه طبيعتا در انتخاب اوليه موضوع و نگارش پروپوزال حتما بايد به اين امر توجه شود.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);">نتيجه گيري مناسب: معمولا فصل پنجم <a title="انجام پايان نامه ارشد" href="http://www.moshaver-online.net/" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(57, 158, 201);">پايان نامه</a> ها به تحليل و نتيجه گير ي دستاوردهاي تحقيق اختصاص مي‌يابد كه اكيدا بايد توجه شود كه نتيجه‌گيري داراي بعد عمومي نبوده و مشخصا مربوط به تحقيق صورت گرفته باشد.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);">نگارش صحيح: محتواي <a title="انجام پايان نامه ارشد" href="http://www.moshaver-online.net/" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(57, 158, 201);">پايان نامه</a> بايد از ساختار تعيين شده در پروپوزال تبعيت كند و متدولوژي مشخص شده نبايد دچار انحراف شود</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);">پيروي از فرمت نگارشي استاندارد: هر دانشگاه براي نگارش <a title="انجام پايان نامه ارشد" href="http://www.moshaver-online.net/" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(57, 158, 201);">پايان نامه ارشد</a> تحصيلات تكميلي داراي يك فرمت از پيش تعيين شده مي‌باشد كه طبيعتا بايستي نوشتار در آن قالب انجام شود مرجع دهي ها طبق استاندارد مشخص شده صورت پذيرد.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);">چكيده غني: از آنجايي كه اساتيد داور به منظور درك كلي محتواي تحقيق در اولين مرحله اقدام به مطالعه چكيده مي‌كنند، لذا بايد چكيده به طور مناسب تهيه و به دقت نوشته شود.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);">خروجي نرم افزار: دانشجو در صورتي كه بر نرم افزار مورد استفاده در پژوهش تسلط كافي نداشته باشد و از شخصي براي مشاوره كمك گرفته باشد، بايد دقت شود كه اساتيد داور در اين مورد از وي سوال خواهند پرسيد، لذا يا بايستي بر نرم افزار مذكور مسلط شود و يا پاسخ سوالات احتمالي اساتيد داور را از پيش آماده كرده باشد.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);"> </p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);"><a title="انجام پايان نامه ارشد" href="http://www.moshaver-online.net/" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(57, 158, 201);">انجام پايان نامه ارشد</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);"> <a href="http://moshaver-online.net/" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(57, 158, 201);">انجام پايان نامه</a></p>

مراحل انجام پايان نامه ارشد (از انتخاب موضوع تا دفاع نهايي) <p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);">انتخاب حوزه موضوعي مناسب</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);">بررسي اساتيد فعال در حوزه موضوعي منتخب و انتخاب استاد راهنما</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);">انتخاب موضوع <a title="انجام پايان نامه ارشد" href="http://www.moshaver-online.net/" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(57, 158, 201);">انجام پايان نامه</a> با راهنمايي استاد راهنما (<a title="انجام پايان نامه ارشد" href="http://goo.gl/x210nf" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(57, 158, 201);">دريافت رايگان موضوع پايان نامه</a>)</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);">دريافت فرمت پروپوزال‌نويسي از سايت دانشگاه مربوطه و اقدام به نگارش پروپوزال</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);">به تأييد رساندن پروپوزال (<a title="انجام پايان نامه ارشد" href="http://goo.gl/x210nf" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(57, 158, 201);">اصلاح كامنت هاي وارد شده از طرف استاد راهنما به عهده مشاورآنلاين مي باشد</a>)</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);">نگارش <a title="انجام پايان نامه ارشد" href="http://www.moshaver-online.net/" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(57, 158, 201);">پايان نامه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);">نگارش دوفصل اول و تحويل آن به دانشجو جهت دريافت تاييد يا اصلاحيه (مقدمه(introduction) و مرور ادبيات(literature review))</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);">نگارش فصل سوم و تحويل آن به دانشجو جهت دريافت تاييد يا اصلاحيه (متدولوژي و مدل كار (methodology))</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);">نگارش فصل چهارم و پنجم و تحويل آن به دانشجو جهت دريافت تاييد يا اصلاحيه (يافته هاي پژوهش و تحليل و نتيجه گيري)</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);">تتدوين كل <a title="انجام پايان نامه ارشد" href="http://www.moshaver-online.net/" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(57, 158, 201);">پايان نامه</a> به همراه مراجع ومنابع و تحويل به دانشجو</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);">دريافت تاييد نهايي</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);">برگزاري جلسه توجيهي جهت آمادگي دانشجو براي جلسه دفاع (پايان فرآيند كاري مشاورآنلاين)</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);">ارائه يك نسخه از <a title="انجام پايان نامه ارشد" href="http://www.moshaver-online.net/" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(57, 158, 201);">پايان نامه</a> به هر يك از داوران <a title="انجام پايان نامه ارشد" href="http://www.moshaver-online.net/" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(57, 158, 201);">انجام پايان نامه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);">اعلام نظر داوران در خصوص قابل دفاع بودن يا نبودن <a title="انجام پايان نامه ارشد" href="http://www.moshaver-online.net/" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(57, 158, 201);">پايان نامه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);">تهيه فايل ارائه و آمادگي جهت جلسه دفاع</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);">برگزاري جلسه دفاع</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);">دريافت نتيجه</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);">صحافي <a title="انجام پايان نامه ارشد" href="http://www.moshaver-online.net/" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(57, 158, 201);">پايان نامه</a> تاييد شده به تعداد حداقل سه نسخه و ارائه به دانشگاه</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);"><a title="انجام پايان نامه ارشد" href="http://www.moshaver-online.net/" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(57, 158, 201);">انجام پايان نامه</a> دانشجويي و سفارش <a title="انجام پايان نامه ارشد" href="http://www.moshaver-online.net/" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(57, 158, 201);">پايان نامه ارشد</a> و <a title="انجام پايان نامه ارشد" href="http://www.moshaver-online.net/" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(57, 158, 201);">انجام پايان نامه</a> دكتري در موسسه مشاور آنلاين</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);"> </p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);"><a href="http://moshaver-online.net/" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(57, 158, 201);">انجام پايان نامه</a></p><p><extend style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);"></extend></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(239, 247, 250); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a title="انجام پايان نامه ارشد" href="http://www.moshaver-online.net/" rel="nofollow" style="text-decoration: none; color: rgb(57, 158, 201);">انجام پايان نامه ارشد</a></p>

انجام پايان نامه در موسسه ي مشاور آنلاين به چه صورت مي باشد؟ <p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);">شما با مراجعه حضوري به موسسه ي مشاور آنلاين مي توانيد از فعاليت و توانايي ما در <a title="انجام پايان نامه ارشد" href="http://www.moshaver-online.net/" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(57, 158, 201);">انجام پايان نامه ارشد</a> و دكتري اطمينان حاصل نماييد.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);">تمامي موضوعات ارائه شده موسسه جديد و قابل درج در سايت ايران داك مي باشد و موضوع <a title="انجام پايان نامه ارشد" href="http://www.moshaver-online.net/" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(57, 158, 201);">پايان نامه</a> را در جهت زمينه فعاليت استاد راهنماي دانشجو تنظيم خواهيم كرد و در صورتي كه موضوع پايان نامه شما توسط استاد رد شود موسسه دوباره براي شما موضوع استخراج مي كند و اين روند تا مرحله ي تصويب ادامه خواهد داشت.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);">در غير اينصورت اگر شما پيش از اين موضوع پايان نامه را انتخاب كرده ايد مي توانيد از قسمت <a title="انجام پايان نامه" href="http://sharifcom.com/" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(57, 158, 201);">انجام پايان نامه</a> اقدام نماييد تا ظرف مدت 2 روز بررسي و اعلام قيمت شود.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);">شما نيز مي توانيد قبل از انعقاد قرار داد با كارشناس مربوطه صحبت كنيد و از توانايي وي در <a title="انجام پايان نامه ارشد" href="http://www.moshaver-online.net/" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(57, 158, 201);">انجام پايان نامه</a> خود اطمينان حاصل نماييد تا براي شما اين موضوع رفع ابهام شود و در صورتي كه پايان نامه شما با كيفيت انجام شده باشد امكان استخراج مقاله از آن نيز وجود خواهد داشت.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);"> </p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);"><a title="انجام پايان نامه ارشد" href="http://www.moshaver-online.net/" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(57, 158, 201);">انجام پايان نامه ارشد</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);"><a href="http://moshaver-online.net/" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(57, 158, 201);">انجام پايان نامه</a></p>

معيار هاي ارزيابي پايان نامه <p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);">جنبه نوآوري تحقيق: يكي از سوالات قطعي اساتيد داور هر <a href="http://www.moshaver-online.net/" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(57, 158, 201);">پايان نامه</a> به طور حتم راجع به جنبه هاي نوآوري پژوهش انجام شده توسط دانشجو مي‌باشد كه طبيعتا در انتخاب اوليه موضوع و نگارش پروپوزال حتما بايد به اين امر توجه شود.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);">نتيجه گيري مناسب: معمولا فصل پنجم پايان نامه ها به تحليل و نتيجه گير ي دستاوردهاي تحقيق اختصاص مي‌يابد كه اكيدا بايد توجه شود كه نتيجه‌گيري داراي بعد عمومي نبوده و مشخصا مربوط به تحقيق صورت گرفته باشد.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);">نگارش صحيح: محتواي <a title="انجام پايان نامه ارشد" href="http://www.moshaver-online.net/" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(57, 158, 201);">پايان نامه</a> بايد از ساختار تعيين شده در پروپوزال تبعيت كند و متدولوژي مشخص شده نبايد دچار انحراف شود</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);">پيروي از فرمت نگارشي استاندارد: هر دانشگاه براي نگارش پايان نامه ارشد تحصيلات تكميلي داراي يك فرمت از پيش تعيين شده مي‌باشد كه طبيعتا بايستي نوشتار در آن قالب انجام شود مرجع دهي ها طبق استاندارد مشخص شده صورت پذيرد.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);">چكيده غني: از آنجايي كه اساتيد داور به منظور درك كلي محتواي تحقيق در اولين مرحله اقدام به مطالعه چكيده مي‌كنند، لذا بايد چكيده به طور مناسب تهيه و به دقت نوشته شود.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);">خروجي نرم افزار: دانشجو در صورتي كه بر نرم افزار مورد استفاده در پژوهش تسلط كافي نداشته باشد و از شخصي براي مشاوره كمك گرفته باشد، بايد دقت شود كه اساتيد داور در اين مورد از وي سوال خواهند پرسيد، لذا يا بايستي بر نرم افزار مذكور مسلط شود و يا پاسخ سوالات احتمالي اساتيد داور را از پيش آماده كرده باشد.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);"> </p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);"><a href="http://moshaver-online.net/" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(57, 158, 201);">انجام پايان نامه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);"><a title="انجام پايان نامه ارشد" href="http://www.moshaver-online.net/" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(57, 158, 201);">انجام پايان نامه ارشد</a></p>

نكات مهم در عقد قرارداد با موسسه انجام پايان نامه چيست؟ <p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);">1)حتما به صورت حضوري به دفتر موسسه مراجعه كنيد زيرا خيلي از سايت هاي <a title="انجام پايان نامه ارشد" href="http://www.moshaver-online.net/" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(57, 158, 201);">انجام پايان نامه</a> صرفا داراي يك آدرس نامعتبر مي باشند و در مراجعه حضوري شما متوجه اين مساله خواهيد شد.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);">2)قبل از انعقاد قرارداد حتما از رزومه كارشناس ديدن نماييد و صحت آن را بررسي كنيد زيرا خيلي از موسسات بعد از انعقاد قرارداد كارشناس تعيين ميكنند و ممكن است زمان را از دست بدهيد.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);">3)در صورت مراجعه حضوري حتما از دستگاه كارتخوان استفاده نماييد زيرا دستگاه كارتخوان از نظر اعتبار حقوقي بالاتر از كارت به كارت مي باشد و مربوط به موسسه است نه شخص حقيقي.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);">4)دانشجويان زيادي بوده اند كه كارشناس آنها به هر دليلي در اواسط كار <a title="انجام پايان نامه ارشد" href="http://www.moshaver-online.net/" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(57, 158, 201);">پايان نامه</a> را بي فرجام رها ميكند. حتما از توانمند بودن موسسه اطمينان پيدا كنيد تا در صورت بروز اين مشكل كارشناسان ديگري داشته باشد كه جايگزين كارشناس قبلي كند.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);">5)نمونه كارهاي موسسه در رشته ي خود را ببينيد تا از تجربه موسسه آگاه شويد.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);"> </p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);"><a title="انجام پايان نامه ارشد" href="http://www.moshaver-online.net/" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(57, 158, 201);">انجام پايان نامه ارشد</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(239, 247, 250);"><a href="http://moshaver-online.net/" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(57, 158, 201);">انجام پايان نامه</a></p>